این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت ورزشی

پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

دانلود پرسشنامه جذب هواداران فوتبال دارای ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

پرسشنامه ورزش اوقات فراغت

دانلود پرسشنامه اوقات فراغت و ورزشها دارای ۲۱ گویه با ابعاد فعالیتهای ورزشی، جنبه‌های اجتماعی، اوقات فراغت و روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

پرسشنامه محیط گروهی ورزش

دانلود پرسشنامه محیط گروهی در ورزش دارای ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۹ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد مشخص

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

پرسشنامه ورزش همگانی بانوان

دانلود پرسشنامه فعالیت های ورزشی و کیفیت زندگی بانوان دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

دانلود پرسشنامه سبک رهبری مربیان و تعیین سبک رهبری در میان مربیان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری ورزشی

دانلود پرسشنامه سبک رهبری از دیدگاه بازیکنان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه رضایت بازیکنان

پرسشنامه رضایت بازیکنان

دانلود پرسشنامه رضایت بازیکنان از مربی همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

کارآفرینی ورزشی

پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی در ورزش دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com