این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مزیت رقابتی

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور Resource-based view چارچوبی مدیریتی است که برای تعیین منابع استراتژیک شرکت جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌شود.

پرسشنامه قابلیت های پویا

قابلیت های پویا

قابلیت های پویا یعنی جهت‌گیری رفتاری پایدار در یکپارچه‌سازی، صورتبندی دوباره، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتهای شرکت در پاسخ به محیط و کسب رقابتی پایدار

پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی محصول دارای ابعاد کیفیت، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی به مشتری، کارایی و ۱۷ گویه به همراه روایی، پایایی و منبع معتبر

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان

پرسشنامه قابلیت های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت های استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

رقابت و رقابت پذیری سازمان

پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

دانلود پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت های پویا

پرسشنامه قابلیت های پویا

دانلود پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص

مزیت رقابتی پایدار

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شدت رقابت سازمانی

پرسشنامه شدت رقابت

دانلود پرسشنامه شدت رقابت و مزیت رقابتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com