این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش سازمانی

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی یکی از انواع مهم هوش می باشد که برای بقاء انسان و ارتباط برقرار کردن بسیار با اهمیت است. افرادی که هوش اجتماعی دارند، زیاد حرف نمی زنند، بلکه زیاد گوش می کنند.

پرسشنامه هوش بازاریابی

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است.

پرسشنامه هوش رقابتی

پرسشنامه هوش رقابتی

دانلود پرسشنامه هوش رقابتی گلدسون همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی متعیر و استاندارد با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

هوش استراتژیک

پرسشنامه هوش استراتژیک

دانلود پرسشنامه هوش استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص به صورت طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

دانلود پرسشنامه هوش مالی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش مالی

هوش مالی

هوش مالی با شناسایی و دسته بندی مفاهیم مرتبط با تصمیمگیری مالی براساس دادههای اقتصادی و تجاری فرد را قادر میسازد تا بهترین عملکرد مالی را داشته باشد.

پرسشنامه هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح تعریف کرده اند و مقاله آن در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

هوش سازمانی

طبقه بندی انواع هوش

طبقه بندی انواع هوش، شامل هوش عاطفی یا هوش هیجانی و هوش معنوی و هوش منطقی می باشد و مقاله مذکور برگرفته از مقاله آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com