این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه منابع انسانی

پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان

پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان

دانلود پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان

پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان

دانلود پرسشنامه پیشرفت شغلی سازمان و عوامل موثر بر ارتقای بانوان در محل کار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه منابع انسانی سبز

پرسشنامه منابع انسانی سبز

دانلود پرسشنامه منابع انسانی سبز دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۲۶ گویه طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری

دانلود پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک‌کرای) دارای روایی و پایایی به همراه منبع استاندارد شامل شانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی دارای روایی و پایایی به صورت استاندارد در سه محور کارمندیابی، انتخاب و انتصاب به همراه منبع شناسی معتبر

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک

دانلود پرسشنامه منابع انسانی استراتژیک دارای ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد،  استخدام و مشارکت.

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

دانلود پرسشنامه توسعه منابع انسانی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com