پرسشنامه منابع انسانی سبز

دانلود پرسشنامه منابع انسانی سبز دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد (فارسی و لاتین)

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۵ سازه اصلی و ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توسعه مهارت‌های سبز، ایجاد انگیزه در ابتکارات سبز، ایجاد فرصت‌های سبز، فرهنگ نوآوری سبز، عملکرد سبز

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه منابع انسانی سبز

تعریف مفهومی: مدیریت منابع انسانی سبز مجموعه سیاست‌ها، عملیات و سیستم‌هایی است که رفتار سبز در کارکنان سازمان را تقویت می‌کند. مدیریت منابع سازمانی سبز تلفیقی است از اهداف مدیریتی پیرامون محیط زیست و فرایندهایی جذب نیرو، توصیف و شرح شغل، آموزش و توسعه‌ی نیروها، سلامت و امنیت شغلی، مدیریت عملکرد، ارزیابی، مدیریت استعداد، پاداش‌دهی و برنامه‌ریزی حرفه‌ای و شغلی و …

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. این پرسشنامه در پایگاه پارس‌مدیر ترجمه و اعتبارسنجی گردیده است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. بهاره حسینی برای بومی‌سازی این پرسشنامه یک سال فعالیت مستمر پژوهشی انجام داده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش رهبری کارآفرینانه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله