پرسشنامه معماری دیجیتال منابع انسانی

دانلود پرسشنامه معماری دیجیتال منابع انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تحول ماهوی دیجیتال، هم‌سویی استراتژیک، توسعه دیجیتالی و چالش‌های دیجیتالی

پیوست: پرسشنامه منابع انسانی دیجیتال و معماری دیجیتال شامل ۵۹ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه معماری دیجیتال منابع انسانی

تعریف مفهومی: معماری دیجیتال منابع انسانی چارچوبی است که بواسطه آن می‌توان کارمندان را برای طراحی فرایندهای پشتیبانی منابع انسانی در بستر دیجیتال متمایز کرد. تحول ماهوی دیجیتال یکی دیگر از الزامات معماری دیجیتال است. یکی از مضمون‌های پایه در این خصوص ایجاد تغییر در مدل‌های عملیاتی است. کاربرد آن در فرایندهای مجزا مانند ترفیعات سنوات خدمتی، ارزیابی عملکرد و درخواست‌ها در قالب طرحی فراگیر و یکپارچه درآمده و بسترهای مدیریت و توسعه منابع انسانی را فراهم می آورد.

از دیگر مضمون‌های پایه مستخرج می‌توان به به روزرسانی ارزش‌های محوری سازمان مبتنی بر ارزش‌های دیجیتالی اشاره کرد. پیاده‌سازی برنامه‌ها دیجیتال‌محور در سازمان تصویب قوانین دیجیتال‌محور در حوزه منابع، انسانی ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای دیجیتال سازی و ضرورت ایجاد طرز فکر دیجیتال اشاره کرد. این به‌عنوان شیوه‌هایی برای درک پدیده‌ها استخراج برنامه‌ها و محتوای مورد استفاده در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش معماری منابع انسانی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله