پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان

دانلود پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان و عوامل موثر بر ارتقای شغلی بانوان در سازمان

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: پایان‌نامه فارسی + مقاله

تعداد سوالات: ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل فردی، خانوادگی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان

تعریف مفهومی: پیشرفت شغلی زنان فرایندی است که در آن رده شغلی بانوان در سازمان بهبود می‌یابد. این بهبود شامل حرکت در سلسله‌مراتب سازمانی با وظایف، فعالیت‌ها و ارتباطات جدید همراه است. ارتقای شغلی می‌تواند به عنوان تلاش توسط سازمانی که هدف آن توسعه و غنی‌سازی سرمایه انسانی زنان می‌باشد، تعریف شود. از دیدگاه شرکت، عدم تشویق بانوان به شغل خود، می‌تواند باعث کمبود کارمندان برای پر کردن موقعیت‌های شغلی باز، تعهد پایین کارمندان و استفاده نامناسب از پول اختصاص یافته به برنامه آموزشی منجر شود.

هنگامی که یک شرکت به بانوان در ارتقای شغلی کمک می‌کند، بانوان کمتر مایل به ترک خدمت می‌شوند. ارتقای شغلی می‌تواند روحیه زنانرا افزایش دهد، همچنین باعث افزایش بهره‌وری شود و از طرفی به کارآمدتر شدن شرکت کمک کند. در سایه چنین ارتقایی است که می‌توان سقف شیشه‌ای را شکست و مدیریت زنان در سازمان را محقق نمود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ارتقای شغلی زنان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۲۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از روش دلفی استفاده شد. پرسشنامه اولیه دارای ۴۲ گویه بود که پس از طی سه راند در نهایت ۲۹ گویه انتخاب و بقیه حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۱۵ پرسش‏نامه ۰/۸۷۹ محاسبه گردید. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله