پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان

دانلود پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: رضایی و همکاران

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل فرهنگی، تبعیض و نابرابری جنسیتی، عوامل اجتماعی، تضاد کار و خانواده، ویژگی‌های شخصیتی

فایل ضمیمه: پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان الوانی دارای ۱۴ گویه

معرفی پرسشنامه موانع ارتقای شغلی زنان

موانع ارتقای شغلی زنان شامل مجموعه عواملی هستند که پیشرفت شغلی زنان در مسیر سلسله‌مراتب عمودی سازمان را دشوار می‌سازند. با رشد فرهنگی و فکری موانع اشتغال زنان در سازمان‌ها تا حدود زیادی برطرف شده است اماهنوز موانع زیادی بر راه مدیریت زنان وجود دارد.

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه شناسایی موانع پیشرفت شغلی بانوان انجام شده است. برپایه همین مطالعات شاخص‌های متعددی شناسایی و در قالب پرسشنامه ارائه شده است. یک مطالعه مفصل در این زمینه توسط رضایی و همکاران انجام شد. براساس این مطالعه یک پرسشنامه شامل ۵ عامل اصلی و ۲۱ گویه تدوین گردید. پژوهشگران زیادی از این پرسشنامه در مطالعه خود استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه دارای تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه نمره‌گذاری دقیق است.

الوانی و همکاران (۱۳۹۹) پرسشنامه‌ای با هدف شناسایی مشکلات ارتقای شغلی زنان در سازمان‌های دولتی کشور طراحی کردند. این پرسشنامه با استفاده از روش کیفی فراترکیب طراحی شد. در نهایت ۱۴ گویه به این منظور شناسایی گردید که در چهار عامل فرهنگی، سیاسی، سازمانی و فردی دسته‌بندی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ بدست آمد. هر یک از موانع اصلی و فرعی ارتقای شغلی زنان در فایل پرسشنامه ضمیمه شده است.

برای درک بهتر موضوع پرسشنامه موانع اشتغال زنان و عوامل موثر بر پیشرفت شغلی زنان را مطالعه کنید. برای صحبت پیرامون موانع دیر است باید افق‌های تازه را نگریست و به آینده اندیشید. در یک مطالعه میدانی گسترده، پرسشنامه پیشرفت شغلی زنان توسط حاجی‌نوروز و همکاران با همین طراحی گردید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله