پرسشنامه موانع اشتغال زنان

دانلود پرسشنامه موانع اشتغال زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

ابعاد: موانع فردی و موانع سازمانی

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

نکته: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه موانع اشتغال زنان

تعریف مفهومی: موانع اشتغال زنان اشاره به مشکلات و محدودیت‌های زیربنایی دارد که حضور بانوان در بازار کار را با محدودیت‌های اساسی همراه می‌کند. این مساله ریشه در عواملی کلان، اثرگذار و دیرپا دارد که به سادگی قابل رفع نیستند. به علاوه این موانع با درجه توسعه‌یافتگی کشورها نیز رابطه‌ای معکوس دارد.

یکی از مقوله هایی که گریبانگیر زنان جوامع از جمله زنان جامعه ایران است. نبود خودباوری و اعتماد به نفس در مقابل مسئولیت‏ اجتماعی و بیرون از خانه است. چرا که در طول دوران‌های گذشته، از نهاد خانواده تا پهنه اجتماع، این مسئله به زنان و دختران تلقین شده است که شما برای امور بیرون از خانه ساخته نشده‌‏اید.

مشارکت زنان در عرصه‏‌های مختلف‏ اقتصادی-اجتماعی یکی از شاخص‌‏های توسعه‏ هر کشوری است. با این وجود زنان موانع زیادی برای حضور در عرصه‌های مختلف از جمله حضور فعال در سازمان‌ها دارند. برای احقاق‏ حقوق مادی و معنوی زنان باید در ابعاد اجتماعی و سازمانی اقداماتی صورت گیرد. زنان باید بتوانند ضمن حضور در عرصه‏‌های مختلف‏ اجتماعی بقای کانون خانوادگی خود را نیز تضمین کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش موانع اشتغال زنان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

 

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله