پرسشنامه درهم‌تنیدگی شغلی

دانلود پرسشنامه درهم‌تنیدگی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالت: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تناسب شغلی، فداکاری، پیوندهای اجتماعی و پیوندهای تیمی

درباره پرسشنامه درهم‌تنیدگی شغلی

برای سنجش متغیر درهم‌تنیدگی شغلی از پرسشنامه ۲۰ گویه‌ای جانسون و همکاران (۲۰۱۰) استفاده شد. شش گویه با معیار تناسب شغلی، شش گویه با معیار فداکردن، پنج گویه با معیار پیوندهای اجتماعی و سه گویه با معیار پیوندهای تیمی مرتبط بودند. در یک مطالعه میدانی فارسی نیز از این پرسشنامه استفاده و آلفای کرونباخ پرسشنامه کلی را ۷۷۲/۰ گزارش شد. همچنین روایی مقیاس را با استفاده از مقدار AVE که یک شاخص روایی همگرا است ۰/۶۳ محاسبه گردید.

تعریف مفهومی: درهم‌تنیدگی شغلی شرح می‌دهد که چرا کارکنان به حضور با ترک شغل خود تمایل پیدا می‌کنند. تئوری درهم‌تنیدگی شغلی مطرح می‌کند که کارکنان از طریق ادراک تناسب بین شغل و ارزش‌های ضخصی خود، پیوند با همکاران و فداکاری‌های مرتبط با ترک شغل به آن وابسته می‌شوند. به رغم‌اینکه در هم‌تنیدگی در بیشتر مطالعات به حرفه (شغل) افراد محدود شده، برخی نیز این مفهوم را به حوزه سازمان تسری داده‌اند. به عقده این پژوهشگران درهم‌تنیدگی شغلی و سازمانی دو سازه مجزا هستند که می‌توانند پیشایندها و پیامدهای منحصربه‌فردی داشته باشند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش درهم‌تنیدگی شغلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

تفاوت تنیدگی شغلی و درهم‌تنیدگی شغلی: تنیدگی شغلی همان استرس شغلی است و نباید با درهم‌تنیدگی شغلی (Job embeddedness) اشتباه گرفته شود. تنیدگی شغلی فشارهای روانی وعصبی ناشی از شغل و محیط کار اثرات زیادی بر زندگی کارکنان و مدیران سازمان‌ها می‌گذارد. درهم‌تنیدگی بار مثبت دارد و مفهومی مشابه تعهد سازمانی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله