پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک

دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع پرسشنامه: محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۴۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل رفتاری، فناوری، سازمانی و محیطی، پذیرش منابع انسانی الکترونیک

مقاله بیس پیوست شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک

تعریف مفهومی: مدیریت منابع انسانی الکترونیک راهی برای اجرای استراتژی‌ها، خط‌مشی‌ها و شیوه‌های منابع انسانی در سازمان‌ها از طریق یک پشتیبان هدایت شده و آگاه با استفاده کامل از کانال‌های مبتنی بر فناوری وب است. در تحقیقات بعدی این تعریف را بسط داده و بعد ارتباطات منابع انسانی الکترونیک را هم اضافه کردند، جایی که کارمند و کارفرمایان از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک می‌توانند درباره ی محتوای منابع انسانی به طور اثر بخش تری با هم ارتباط برقرار نمایند.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک را به عنوان پشتیبانی اداری از کارکرد منابع انسانی در سازمان‌ها بوسیله استفاده از فناوری اینترنت تعریف می‌کنند. همچنین بر اهمیت درک این نکته تاکید دارند که مدیریت منابع انسانی الکترونیک ممکن است منجر به تغیر در محتوا و موضع‌گیری نقش منابع انسانی شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۴۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن محاسبه می‌شود. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله