پرسشنامه منابع انسانی دیجیتال

دانلود پرسشنامه منابع انسانی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پیشران‌ها (بلوغ دیجیتالی سازمان، چابکی سازمان و نقش‌های جدید) و پیامدها (تعادل کار و زندگی، رقابت‌پذیری دیجیتال، برند دیجیتالی کارفرما، التزام دیجیتال کارکنان)

پیوست: پرسشنامه اکوسیستم دیجیتال و معماری دیجیتال شامل ۵۹ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه منابع انسانی دیجیتال

تعریف مفهومی: از هم‌آمیزی مدیریت منابع انسانی و تحول دیجیتال مفهومی تازه با نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال پدید آمده است. منابع انسانی دیجیتال یعنی بازآفرینی مدیریت منابع انسانی برای موفقیت در عصر دیجیتال. دیجیتالی‌سازی تنها بوسیله آسان‌تر کردن اقدامات اداری روزانه، بر مدیریت منابع انسانی تاثیر نمی‌گذارد بلکه چیزی بیشتر از آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. استفاده از فناوری سبب می‌شود تا عملکرد واقعی بخش منابع انسانی تسهیل گردد. با این وجود برای اینکه یک سازمان بتواند منابع انسانی خود را به صورت دیجیتالی مدیریت کند نیاز است تا سرمایه انسانی موجود در سازمان با نیازهای استراتژیک عصر دیجیتال هم‌سو باشد.

پیشران‌ها و پیامدهای منابع انسانی دیجیتال

پیشران‌ها و پیامدهای منابع انسانی دیجیتال

تعریف عملیاتی: برای سنجش منابع انسانی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی شامل پیشران‌ها (بلوغ دیجیتالی سازمان، چابکی سازمان و نقش‌های جدید) و پیامدها (تعادل کار و زندگی، رقابت‌پذیری دیجیتال، برند دیجیتالی کارفرما، التزام دیجیتال کارکنان) و پیامده و ۲۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

علاوه بر پیشران‌ها و پیامدها، بستر‌هایی نیز برای مدیریت دیجیتال منابع انسانی مورد نیاز است که شامل «اکوسیستم دیجیتال» و «معماری دیجیتال منابع انسانی» است. اکوسیستم دیجیتال شامل محیط کار دیجیتال، بازتعریف اکوسیستم منابع انسانی و تشکیل خزانه استعداد است. معماری دیجیتال نیز شامل تحول ماهوی دیجیتال، هم‌سویی استراتژیک، توسعه دیجیتالی و چالش‌های دیجیتالی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله