این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه پایداری

پرسشنامه درآمدزایی پایدار

پرسشنامه درآمدزایی پایدار

دانلود پرسشنامه درآمدزایی پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد سبز

پرسشنامه عملکرد سبز

دانلود پرسشنامه عملکرد سبز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه از پارس‌مدیر

پرسشنامه مدیریت سبز

پرسشنامه مدیریت سبز

دانلود پرسشنامه مدیریت سبز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تولید پایدار

پرسشنامه تولید پایدار

دانلود پرسشنامه تولید پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه و ابعاد

پرسشنامه پایداری شرکتی

پرسشنامه پایداری شرکتی

دانلود پرسشنامه پایداری شرکتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی پایدار

پرسشنامه بازاریابی پایدار

دانلود پرسشنامه بازاریابی پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رفتار سبز کارکنان

پرسشنامه رفتار سبز کارکنان

دانلود پرسشنامه رفتار سبز کارکنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بانکداری پایدار

پرسشنامه بانکداری پایدار

دانلود پرسشنامه بانکداری پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مصرف بهینه آب

پرسشنامه مصرف بهینه آب

دانلود پرسشنامه مصرف بهینه آب دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد رسانه ملی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ها و …

پرسشنامه توسعه پایدار شهری

پرسشنامه توسعه پایدار شهری

دانلدود پرسشنامه توسعه پایدار شهری همراه با ابعاد مشخص دارای روایی و پایایی به صورت استاندارد و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه برای سنجش پایداری شهر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com