پرسشنامه بازاریابی پایدار

پرسشنامه بازاریابی پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (لوچیک، ۲۰۲۰)

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: درگیری اجتماعی،‌ ادغام استراتژیک و قابلیت‌های اخلاقی

پیوست: اصل مقاله طراحی مقیاس سنجش بازاریابی پایدار

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی پایدار

این پرسشنامه توسط لوچیک (۲۰۲۰) در مطالعه‌ای که با عنوان «طراحی مقیاسی برای سنجش گرایش به بازاریابی پایدار» طراحی شد. پرسشنامه حاضر از سه بعد «درگیری اجتماعی»،‌ «ادغام استراتژیک» و «قابلیت‌های اخلاقی» تشکیل شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پرسشنامه اولیه دارای ۱۹ گویه بود که چهار گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه و برای تک تک ابعاد بالای ۰/۷ گزارش شد.

تعریف مفهومی: بازاریابی پایدار کوشش‌ها و فعالیت‌های یک کسب‌وکار برای معرفی و فروش محصولات و خدمات سازگار با محیط‌زیست است. این شیوه از بازاریابی در راستای اهداف پایداری و توسعه پایدار می‌باشد که در نهایت مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به همراه می‌آورد. با این تعریف می‌توان گفت مدیریت بازاریابى پایدارى شامل برنامه‌ریزى، سازماندهى، اجرا و کنترل منابع بازاریابى براى پاسخگویى به نیازها و خواسته‌های نسل امروز و آینده با رعایت معیارهاى اجتماعى و محیط زیست طبیعى و دستیابى به اهداف سازمان است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش گرایش به بازاریابی پایدار از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله