پرسشنامه توسعه پایدار شهری

دانلود پرسشنامه توسعه پایدار شهری دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

هدف: بررسی توسعه پایدار شهری (منطقه) براساس هوشمندسازی شهری

ابعاد توسعه پایدار شهری : توسعه پایدار-اقتصادی، توسعه پایدار-اجتماعی و توسعه پایدار-زیست محیطی

پرسشنامه ضمیمه: حکمرانی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت و ساز هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند

تعداد سوالات : ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهر

هدف: بررسی نقش مدیریت شهری پیرامون ابعاد مختلف توسعه پایدار شهری

ابعاد توسعه پایدار شهری: پایداری اقتصادی، جامعه شهری پایدار، حمل‌ونقل پایداری، مسکن پایدار، مردم‌سالاری پایدار، پایداری اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی

تعداد سوالات : ۴۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع شناسی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار : توسعه پایدار یا Sustainable development به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان می‌باشد. توسعه پایدار مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده است. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه‌ای همه جانبه و متوازن را رقم بزند.

ابعاد توسعه پایداری شهری

ابعاد توسعه پایداری شهری

شهر پایدار : شهر پایدار یا Sustainable development شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست‌های مفید در درازمدت، قادر به ادامه حیات خود باشد. شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا با مشخصات، وجود حجم زیاد ورودی در مقابل حجم زیاد خروجی است. برنامه‌ریزان شهر پایدار باید هدفشان ایجاد شهرهایی با ووردی کمتر انرژی و مصالح و خروجی کمتر ضایعات و آلودگی متمرکز کنند.

توسعه پایدار شهری : توسعه پایدار شهری شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل‌های آینده را تضمین کند. بنابراین ارزیابی گسترش شهری، ناشی از چنین توسعه‌ای، باید اصول توسعه پایدار را در تمام مناطق و حوزه‌ها و محلات نشان دهد و نماگرهای کل شهر یا برخی ابعاد و بخش‌ها نمی‌تواند ارزیابی از کلیت نظام توسعه پایدار باشد.

تعریف عملیاتی توسعه پایدار شهری : در این پرسشنامهتوسعه پایدار شهری براساس سه عامل توسعه پایدار-اقتصادی، توسعه پایدار-اجتماعی و توسعه پایدار-زیست محیطی مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای این منظور ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله