پرسشنامه مصرف بهینه آب

دانلود پرسشنامه مصرف بهینه آب

فایل ورد پرسشنامه مصرف بهینه آب

هدف : بررسی مصرف بهینه آب

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رسانه ملی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه ها، آموزش در مدارس، برنامه پنج ساله آگاهی رسانی و مصرف بهینه آب


تعریف مفهومی مصرف بهینه آب

آب عنصری اساسی برای زندگی و فرآیندهای اساسی حیات همه موجودات زنده بوده و بنابراین مبنای اصلی برای پایداری زندگی در زمین محسوب می‌شود. همچنین اکوسیستم ها، پیوندی ناگسسته با آب دارند. آب یکی از چالش‌های قرن حاضر است که می‌تواند سر منشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد.

یکی از تنگناهای اساسی دنیای امروز کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون اعم از شرب صنعت، کشاورزی و محیطهای طبیعی است. نیاز روز افزون انسان به آب از یکسو و کمبود آن از سوی دیگر بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، باعث افزایش بهرهبرداری از منابع آب، بخصوص منابع آب زیرزمینی شده است.

مدیریت منابع آب در کشورهایی نظیر ایران، یک پدیده پیچیده و چندوجهی شده است، چون تحت‌تأثیر عوامل مختلف و پویای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. این عوامل در کنار رشد فزاینده جمعیت و توسعه مراکز جمعیتی، صنعتی و کشاورزی، افزایش تقاضا برای آب و محدودیت منابع آب شیرین، مدیریت بهینه منابع آب را در کشور با چالش‌های جدید و مهم روبه‌رو کرده است.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله