پرسشنامه پایداری شرکتی

دانلود پرسشنامه پایداری شرکتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه پایداری شرکتی ویجتیلک و همکاران (۳ عامل و ۱۸ گویه)
  • پرسشنامه پایداری شرکتی اختر و همکاران (۹ عامل و ۷۰ گویه)

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: ویجتیلک و همکاران

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

ابعاد مقیاس ویجتیلک: اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی

ابعاد مقیاس فارسی: عوامل ساختاری، عملکردی، فردی، سازمانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بازار سرمایه و تجاری

دانلود هر دو پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه پایداری شرکتی

پایداری شرکتی پایداری شرکتی رویکردی با هدف ایجاد ارزش بلندمدت برای سهامداران است که از طریق اجرای یک استراتژی تجاری صورت می‌گیرد که بر ابعاد اخلاقی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی انجام کسب‌وکار متمرکز است. این با هدف ایجاد ارزش بلندمدت برای ذی‌نفعان سازمان بوسیله استراتژی تجاری دوست‌دار محیط‌زیست بوجود آمد. در این رویکرد کوشش می‌شود بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و اخلاقی تمرکز شود. همچنین اهداف بلندمدت نیز نباید فدای دستیابی به هدف‌های کوتاه‌مدت شود.

برای سنجش پایداری شرکتی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است.

پژوهشگران داخلی نیز در یک مطالعه عوامل موثر بر پایداری شرکتی در ایران را شناسایی کردند. آنها در مطالعه خود که با روش تحلیل مضمون انجام گرفت در مجموع ۴ مقوله فراگیر، ۹ مقوله سازمان‌دهنده و ۷۰ شاخص شناسایی کردند. آلفای کرونباخ پرسشنامه نهایی ۰/۹۶۸ گزارش شد. برای حصول اطمینان از ابعاد شناسایی شده نیز آزمون تی-تک نمونه انجام شد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله