پرسشنامه رفتار سبز کارکنان

دانلود پرسشنامه رفتار سبز کارکنان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل ارزشی، اطلاعاتی، مدیریتی و محیطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رفتار سبز کارکنان

تعریف مفهومی: رفتار سبز کارکنان عبارت است از هر گونه رفتار فردی قابل اندازه‌گیری در بستر محیط کاری که به تحقق اهداف مرتبط با پایداری زیست محیطی کمک کرده و یا از رسیدن به آن اهداف ممانعت می‌نماید. در این موضوع، این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد ملاحظه قرار داده اند. به گونه‌ای که کمک‌های افراد در محیط کار فراتر از الزامات نقشی است که برای آنها تعیین شده است و به طور مستقیم و آشکار از طریق نظام پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد.  رفتار سبز سازمانی به عنوان میل و انگیزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل به منظور یاری کردن یکدیگر، همسو کردن منافع فردی با منافع سازمانی و داشتن علاقه‌ای واقعی نسبت به فعالیت‌ها و مأموریت‌های کلی سازمان است.

تعریف عملیاتی: از ابزار پرسشنامه رفتار سبز کارکنان برای سنجش مقوله‌های پژوهش استفاده می‌شود. این مقیاس شامل چهار عامل ارزشی، اطلاعاتی، مدیریتی و محیطی است در واقع از ۴ سازه اصلی و ۱۶ گویه تشکیل شده است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

برای سنجش روایی پرسشنامه از روش دلفی فازی استفاده شد. پرسشنامه اولیه دارای ۱۸ گویه بود که دو گویه آن حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شد. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله