این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) همراه با روایی، پایایی، منبع شناسی استاندارد، شامل پنج بعد اصلی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای هشت بعد و ضریب آلفای کرونباخ

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com