این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی

پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی

دانلود پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی براساس طیف لیکرت پنج درجه همراه با شیوه تفسیر

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه قصد کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال

پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال شامل قابلیت‌های سازمان و خط‌مشی سازمان، مشوق‌های حمایتی، توانمندی‌های محیطی، زیرساخت‌های فناوری و محیطی

پرسشنامه روحیه کارآفرینی

پرسشنامه روحیه کارآفرینی

دانلود پرسشنامه روحیه کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه عملکرد نوآوری

پرسشنامه عملکرد نوآوری

دانلود پرسشنامه عملکرد نوآوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک

دانلود پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک دارای روایی و پایایی با منبع استاندارد شامل چهار بعد ذهنیت، فرهنگ، رهبری و مدیریت منابع کارآفرینانه

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

پرسشنامه دانشگاه کارآفرین

دانلود پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (دانشگاه نسل سوم) همراه با روایی، پایایی، منبع شناسی استاندارد، شامل پنج بعد اصلی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com