این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی

پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی

دانلود پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

دانلود پرسشنامه تجاری‌سازی دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کارآفرینی زنان

پرسشنامه کارآفرینی زنان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان

پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان

دانلود پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی

پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی

پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی

دانلود پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه

پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی براساس طیف لیکرت پنج درجه همراه با شیوه تفسیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com