پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیوری و همکاران (۴ عامل و ۱۶ گویه)
  • پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه رضائی و همکاران (۶ عامل و ۲۰ گویه)

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: فیوری و همکاران

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

ابعاد مقیاس فیوری: فرصت هشیاری، نوآوری معطوف به مصرف‌کننده، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک

ابعاد مقیاس فارسی: ایجاد ارزش، مشتری مداری، نوآور بودن، ریسک پذیری، فرصت‌محوری، پیشگامی

دانلود هر دو پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه یک عملیات سازمانی است و مجموعه‌ای از فرآیندهای ایجاد، ارتباط، ایجاد ارزش برای مشتریان است که از طریق مدیریت ارتباط مشتری هم سازمان و هم مشتریان از آن سود می‌برند. بازاریابی کارآفرینانه شناسایی و بهره‌برداری پیشرو از فرصت‌ها برای جذب و نگهداشت مشتریان با رویکردی نوآورانه است. در این فرایند بر شناخت مشتریان کلیدی و سودآور، مدیریت ریسک، استفاده بهینه از منابع و خلق ارزش مشترک تاکید می‌شود.

بازاریابی کارآفرینانه یک ساختار تئوریک برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم بازاریابی و کارآفرینی است. باوجود سابقه ۳۰ ساله از معرفی آن، کمتر مورد توجه محققین، شرکت‌های فناور و کارآفرینان قرار گرفته است. مفهوم کارآفرینی، مبتنی بر خلاقیت و تفکر غیرخطی است و از پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق اجتناب می‌کند و همین عامل، موجب شده است تا بازاریابی سنتی در شرکت‌های کارآفرین امروزی، آن‌چنان کارآ و مؤثر نباشد.

براساس مقیاس فیوری و همکاران منظور از بازاریابی کارآفرینانه نمره­‌ای است که کارکنان به سوالات ۱۶ گویه‌ای پرسشنامه می‌دهند. پرسشنامه رضائی و همکاران دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف بازاریابی کارآفرینانه است. این ابعاد شامل ایجاد ارزش، مشتری مداری، نوآور بودن، ریسک پذیری، فرصت محوری، پیشگامی می‌باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج درجه است. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله