پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی

دانلود پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سیاست، فرهنگ، پشتیبانی، سرماهی انسانی، تامین مالی و بازار

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: اکوسیستم کارآفرینی سیستمی درهم‌تنیده و متعامل از بازیگران مختلف است که فرایند رشد و توسعه را پشتیبانی می‌کنند. اکوسیستم کارآفرینی به عناصر افراد، سازمان‌ها یا مؤسسات خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد. این عناصر می‌توانند به عنوان محرک یا مانع تصمیم فرد برای کار آفرین شدن عمل کنند. همچنین احتمال موفقیت یا شکست فرد کارآفرین را در صورت راه اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه رقم می‌زنند. زیست‌بوم کار آفرینی محیطی را ایجاد می‌کند که تلاش‌های کارآفرینانه را تشویق کند. همچنین این زیست‌بوم می‌تواند به عنوان یک محیط فیزیکی توصیف شود. جایی که شمار نسبتا زیادی از عناصر اثراتی را در ظهور و رشد کسب‌وکارها اعمال می‌کنند.

تعریف عملیاتی:برای سنجش اکوسیستم کارآفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۱۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله