پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «پویش و جستجو»، «ارتباطات» و «ارزیابی و قضاوت»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

تعریف مفهومی: هوشیاری کارآفرینانه به توانایی یک فرد برای شناخت فرصت‌های تازه که از سوی بیشتر افراد نادیده انگاشته می‌شود، اشاره می‌کند. هوشیاری کارآفرینانه از دیدگاه کرزنر توانایی فرد در توجه به فرصت ها در حوزه کسب و کار بدون جستجو یا کاوش تعریف می‌شود. در هر بازاری فرصت های حرفه ای و تجاری برای کسب سود و درآمد وجود دارد و اینجاست که اگر هوشیاری کارآفرینانه وجود داشته باشد، سود زیادی برای فرد کارآفرین یا سازمان کارآفرین به دست می‌آید. هوشیاری کارآفرینی از سه بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

  • پویش و جستجو
  • ارتباطات
  • ارزیابی و قضاوت

این سه بعدی هستند که در این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای ارزیابی و سنجش متغیر شاخص های هوشیاری کارآفرینانه داشته باشد از پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه استفاده کنید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش هوشیاری کارآفرینانه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله