پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

فایل ورد پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

هدف : بررسی کارآفرینی

ابعاد: نوآوری، پیشگامی، ریسک پذیری، استقلال طلبی و رقابت تهاجمی

سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

آلفای کرونباخ : هاگس و مورگان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۰٫۹۱۸ گزارش کرده اند.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کارآفرینی سازمانی

از نظر هاگس و مورگان کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است که با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می‌رسد. براساس این تعریف، کارآفرینی دارای چهار بعد اساسی است:

۱- کارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. این خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است ارزش داشته باشد.

۲- کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تلاش کافی است.

۳- درنظر گرفتن ریسک‌های اجتناب ناپذیر لازمه کارآفرینی است.

۴- در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقلال کاری به وجود می‌آید.