پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع : استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

ابعاد: نوآوری، پیشگامی، ریسک پذیری، استقلال طلبی و رقابت تهاجمی

سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

آلفای کرونباخ : هاگس و مورگان آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۰٫۹۱۸ گزارش کرده اند.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

از نظر هاگس و مورگان کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است که با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می‌رسد. براساس این تعریف، کارآفرینی دارای چهار بعد اساسی است:

۱- کارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. این خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است ارزش داشته باشد.

۲- کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تلاش کافی است.

۳- درنظر گرفتن ریسک‌های اجتناب ناپذیر لازمه کارآفرینی است.

۴- در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقلال کاری به وجود می‌آید.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط هاگس و مورگان (۲۰۰۷) طراحی شد. برای سنجش کارآفرینی سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله