این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب گراندد تئوری

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی

ماتریس شرطی (Consequential Matrix) در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، چارچوبی است که پیامدهای همه کدگذاری‌های پیشین را باهم یکپارچه می‌سازد.

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری

کدگذاری نظری (Theoretical coding) شیوه‌ای از شناخت کدهای متن در گراندد تئوری است که براساس رهیافت پدیدارشونده گلیزر استوار است.

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز

رهیافت ساخت‌گرایانه (Constructivist) روشی برای نظریه‌پردازی دادهه‌بنیاد (گراندد تئوری) است که در سال ۲۰۰۰ بوسیله کتی چارمز ارائه شد.

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده گلیزر

رهیافت ظاهرشونده (Emergent grounded theory) یکی از رهیافت‌های اصلی در روش گراندد تئوری است که بوسیله بارنی گلیزر به سال ۱۹۹۲ مطرح گردید.

حساسیت نظری

حساسیت نظری

حساسیت نظری (Theoretical sensitivity) به توانایی پژوهشگر در بررسی مفروضه‌های اساسی خود پیرامون پدیده مورد مطالعه در روش گرانددی اشاره دارد.

نمونه‌گیری نظری و کفایت نظری

نمونه‌گیری نظری (Theoretical sampling) روشی برای گرآوری داده‌ها جهت نظریه‌پردازی است که کدگذاری و طراحی روش پرسشگری برای ادامه مسیر، همزمان انجام می‌شود.

مالتی گراندد تئوری

مالتی گراندد تئوری

نظریه داده‌بنیاد چندگانه (مالتی گراندد تئوری) یک روش پژوهش است که هم از منظر تجربی و هم از سایر مناظر مبتنی بر زمینه مورد مطالعه است.

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا

کدگذاری در تحلیل محتوا عبارت از مطالعه متون و بررسی تصاویر برای شناخت مضمون‌های نهفته در آن می‌باشد و عنصری کلیدی در تحلیل محتوایی است.

مقایسه روش های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی این امکان را فراهم می‌سازد تا پژوهشگر بتواند با توجه به هدف و منابع داده‌ها بهترین روش را برای تحلیل استفاده کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com