این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب زاوادسکاس

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط زاوادسکاس و همکارانش برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار ارائه شده است.

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

روش مورا MOORA

روش مورا MOORA

یکی از ساده ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره روش مورا MOORA است. این روش نیز توسط زاوادسکاس و برائوس برای انتخاب گزینه بهینه ارائه شده است.

تکنیک کوداس CODAS

تکنیک کوداس CODAS

تکنیک کوداس CODAS بوسیله زاوادساکاس پیشنهاد شد. این روش یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس فاصله با ایده آل منفی است.

روش سوارا swara

روش سوارا SWARA

آموزش روش سوارا swara براساس مقاله کرسولاین و همکاران برای تعیین وزن معیارها در تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره و آموزش در محیط اکسل

آموزش روش کوپراس

روش کوپراس COPRAS

آموزش روش کوپراس COPRAS که توسط زاواداسکاس ارائه شده است. روش COPRAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

روش واسپاس

واسپاس WASPAS 

واسپاس WASPAS یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار از مدل ضرب وزن‌دار و جمع وزن‌دار استفاده می‌کند.

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS و دانلود جزوه آموزش ARAS جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل آراس هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

تکنیک آراس ARAS

پرسشنامه آراس ARAS

پرسشنامه آراس ARAS یک ماتریس متشکل از معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری است که می‌تواند با مقادیر قطعی یا فازی کمی شود و بسیار مهم است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com