این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب زاوادسکاس

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو (CoCoSo)

کوکوسو (CoCoSo) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با استفاده از موزون‌سازی مبتنی بر جمع و توان است.

روش SECA

سکا (SECA)

سکا (SECA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها است که توسط زاودسکاس و چند پژوهشگر ایرانی ارائه گردید.

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه تخصصی آن ارائه شده است.

روش EDAS

ایداس (EDAS)

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

روش مورا MOORA

مورا (MOORA)

مورا (MOORA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها است که شباهت بسیاری به روش ساده محاسبه میانگین موزون دارد.

تکنیک کوداس CODAS

کوداس (CODAS)

کوداس (CODAS) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس فاصله اقلیدسی و فاصله تاکسی از نقطه ایده‌آل منفی است.

روش سوارا swara

سوارا (SWARA)

سوارا (SWARA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری است که توسط کرشالینه و همکارانش به سال ۲۰۱۰ معرفی گردید.

آموزش روش کوپراس

کوپراس (COPRAS)

کوپراس (COPRAS) یا روش «ارزیابی نسبی پیچیده» یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است که توسط زاوادسکاس ارائه شد.

روش واسپاس

واسپاس (WASPAS)

واسپاس (WASPAS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه براساس معیارها از مدل ضرب وزن‌دار و جمع وزن‌دار استفاده می‌کند.

آراس (ARAS)

آراس (ARAS)

آراس (ARAS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای متفاوت بویژه شاخص‌های مالی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com