پرسشنامه مقصد گردشگری

دانلود پرسشنامه مقصد گردشگری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «مشارکت فرهنگی»،‌ «هویت برند مقصد»؛ «شهرت برند مقصد»؛ «دلبستگی برند مقصد» و «اعتبار برند مقصد»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: برند مقصد را یک نام، سمبل، لوگو، علامت تجاری و یا هر نوع گرافیک دیگری می‏دانند که هم مقصد را تعریف می‏کند و هم آن را متمایز می‌‏سازد، به علاوه وعده تجربه کردن یک سفر به یاد ماندنی (که منحصرا ناشی از ویژگی‌‏های مقصد است) را به گردشگر می‏دهد. در تعریف این مفهوم آمده که یک مقصد گردشگری شامل مجموعه‌ای از محصولات، خدمات، فعالیت‌ها و تجربیات است. یک مقصد ذی نفعان و همچنین تصاویر و هویت مختلفی دارد که ممکن است بر رقابت آن در بازار تأثیر بگذارد. برندسازی مکان به معنای انتخاب یک ترکیب عواملی از یک برند پایدار، از طریق ایجاد یک تصویر مثبت به منظور دستیابی به یک شناخت و تمایز مکان به مثابه یک مقصد است. عوامل برند شامل اسم ها، عبارات، نشانه ها، لوگوها، طراحی، نمادها و یا ترکیبی از این موارد است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش برندسازی مقصد گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله