دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

روش‌های نرمال سازی داده‌ها

روش‌های نرمال سازی داده‌ها

آموزش کامل انواع روش‌های نرمال سازی خطی و برداری در تصمیم‌گیری چندمعیاره، نرمال کردن داده ها به روش نورم و استاندارد کردن داده ها

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس COPRAS که توسط زاواداسکاس ارائه شده است. روش COPRAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدل ساختاری تفسیری ISM

مدل ساختاری تفسیری ISM یا Interpretive Structural Modelling توسط اندرو سیج به سال ۱۹۷۷ ارائه شد. روش ISM برای سطح بندی عناصر مناسب است.

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری

جامعه آماری تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری شامل خبرگان و کارشناسان ارشد و باسابقه است بنابراین حجم نمونه مدل ساختاری-تفسیری باید با دقت برآورد شود.

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

تکنیک COPRAS

تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر تکنیک COPRAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS کوپراس

روش واسپاس

آموزش روش واسپاس

روش واسپاس WASPAS توسط زاواداسکاس و همکاران ارائه شد. روش WASPAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است.

تکنیک WASPAS

تکنیک WASPAS

شرح و تفسیر تکنیک WASPAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه با برای انتخاب محیط بهینه درونی با تکنیک واسپاس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com