تاریخچه مدیریت مالی

تاریخچه مدیریت مالی از یک منظر عمومی، عمری به درازای تاریخ بشریت دارد اما بطور خاص مدیریت مالى در سال ۱۹۰۰ به عنوان یک رشته علمى مطرح شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند.

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورتهاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مىگذراند. تجزیه و تحلیلهاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه گذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمىشد تا بتوانند در زمینه هاى سرمایه گذارى تصمیمگیرى کنند.

تاریخچه مدیریت مالی در دهه ۱۹۳۰

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامهریزى و کنترل (بهویژه از نظر قدرت نقدینگی) بهتدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغامها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده) کمکهاى شایانى کردند.

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مىپیماید. این روشهاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرحهاى مختلف سرمایهگذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مىکنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

تاریخچه مدیریت مالی در دهه ۱۹۵۰

در دهه ۱۹۵۰، نظریه اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli’ management. اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئله اى که این نظریه با آن روبه رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىکند (و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

سیر تکاملى مدیریت مالى

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى تاریخچه مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به شرح زیر است:

۱ مدیریت مالى رشتهاى نسبتاً جدید و از شاخه هاى علم مدیریت است.

۲ مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به کار مىرود بر تصمیم گیرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزیه و تحلیل داده ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىکند.

۳ حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه رو هستند.

منبع: تاریخچه مدیریت مالی برگرفته از وب سایت بورس اوراق بهادار تهران

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله