پرسشنامه دموکراسی سازمانی

دانلود پرسشنامه دموکراسی سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مدیریت شفاف و پاسخگو، مشارکت آزاد و عادلانه، تشکل‌های مستقل، حقوق فردی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دموکراسی سازمانی

دموکراسی سازمانی عبارت است از توسعه‌ی آزادی در چارچوب کسب‌وکار.دموکراسی سازمانی اصولاً نوعی استراتژی در طراحی سازمان محسوب می‌شود. یعنی بسته به شرایط داخلی و خارجی و عوامل اثرگذار رقابتی، یک سازمان می‌تواند از استراتژی دموکراسی سازمانی استفاده کند. در واقع دموکراسی سازمانی راهی است برای هدایت و مدیریت سازمان؛ با این پیش فرض که رهبری متمرکز در آن به حداقل رسیده و آزادی‌های خاص و قابل قبولی در حد چارچوب کسب‌وکار ارایه شده است. بنابر این معادله ی یک سازمان دموکرات عبارت است از: رهبری متمرکز – آزادی + طراحی دموکراتیک = سازمان دموکرات.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد‌ها و سازمان‌های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل‌های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان‌های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی شیوه اجرای فعالیت‌های خود و همچنین محیط کار را به گونه‌ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی‌های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله