پرسشنامه سبک تفکر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ-واگنر دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استرنبرگ-واگنر

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: بررسی مقیاس سبک تفکر استرنبرگ-واگنر

ابعاد: اجرایی، قانونی، قضایی، آزاد اندیش و محافظه‌کار

تعداد سوال: ۲۴ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

درباره پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ-واگنر

راﺑﺮت اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (۱۹۹۴)، ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ وی ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ، روش رﺟﺤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ. ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روش ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﻣﺪن ﮐﺎری اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ، ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮد دوﺳﺖ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ابعاد سبک تفکر

۱- بعد اجرایی سبک فکری

۲- بعد قانونی سبک فکری

۳- بعد قضایی سبک فکری

۴- آزاد اندیشی

۵- محافظه‌کاری سبک فکری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ(mental self government) ﺳﯿﺰده ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ذﻫﻨﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺑﻪ اداره ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ اداره ﮐﻨﻨﺪ.

سبک‌های تفکر عبارتند از: قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله‌مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه. این سبک‌ها بر پایه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران شامل ۶۵ سؤال بسته پاسخ است. این پرسشنامه در پژوهش غلامی (۱۳۹۳) اعتباریابی شد. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) تنظیم شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله