پرسشنامه تعهد عاطفی

دانلود پرسشنامه تعهد عاطفی مشتریان و کارکنان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه تعهد عاطفی مشتریان

تعداد سوالات: ۷ گویه با طیف لیکرت دارای شرح و تفسیر

پرسشنامه تعهد عاطفی کارکنان

تعداد سوالات: ۸ گویه با طیف لیکرت دارای شرح و تفسیر

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تعهد عاطفی

تعهد به تمایل پایدار برای ادامه رابطه با برند اشاره دارد. تعهد عاطفی ارتباط عاطفی با برند است و برمبنای هویت و ارزش‌های مشترک با برند شکل گرفته است. تعهد مستمر تمایل به ارتباط مستمر با برند است که ریشه در هزینه‌های جابجایی؛ اقتصادی و روانشناختی و کمبود عوامل جایگزین دارد. مشتریانی که به برند متعهد هستند، رفتار خرید مجدد نشان می‌دهند. تعهد عاطفی برند چیزی به جز وفاداری و تصویر ذهنی مشتریان درباره برند نیست. تعهد عاطفی به برند عبارت است از احتمال عدم رویگردانی از یک برند به برندی دیگر، به ویژه در مواقعی که آن برند تغییراتی را در کالا، قیمت با سایر عوامل ایجاد می‌کند.

تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر تعهد عاطفی مشتریان
برای سنجش تعهد عاطفی مشتریان از ۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. نمرات تعهد عاطفی مشتریان بین ۷ تا ۳۵ می‌باشد. اگر نمره فرد کمتر از ۲۱ باشد به معنای تعهد عاطفی ضعیف درنظر گرفته می‌شود. اگر بین ۲۱ تا ۲۸ باشد متوسط و اگر بالای ۲۸ باشد تعهد عاطفی قوی محسوب می‌شود.

آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۹۱۱ بدست آمده است بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب است. برای روایی نیز از شیوه تحلیل عاملی تاییدی (روایی سازه) استفاده و اعتبارسنجی گردید.

تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر تعهد عاطفی کارکنان سازمان
برای سنجش تعهد عاطفی کارکنان سازمان از ۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. نمرات تعهد عاطفی کارکنان بین ۸ تا ۴۰ می‌باشد. اگر نمره فرد کمتر از ۲۴ باشد به معنای تعهد عاطفی ضعیف درنظر گرفته می‌شود. اگر بین ۲۴ تا ۳۲ باشد متوسط و اگر بالای ۳۲ باشد تعهد عاطفی قوی محسوب می‌شود.

آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۵۶ بدست آمده است بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب است. برای روایی نیز از شیوه تحلیل عاملی تاییدی (روایی سازه) استفاده و اعتبارسنجی گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله