پرسشنامه عملکرد برند

دانلود پرسشنامه عملکرد برند

فایل ورد پرسشنامه عملکرد برند دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر : دارد

روش تفسیر : دارد

تعداد سوالات : ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه الف) سنجش عملکرد برند از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه ب) سنجش عملکرد برند از دیدگاه کارکنان


تعریف مفهومی و عملیاتی عملکرد برند

تعریف مفهومی عملکرد برند: عملکرد برند به میزان دستیابی برند به اهدافی که از پیش طراحی شده است گفته می‌شود. عملکرد برند (نام و نشان تجاری) مقوله‌ای بسیار تخصصی است و برای هر سازمان سنجه‌های منحصربه‌فردی دارد. بطور کلی عملکرد برند بر دستیابی به اهداف برند دلالت دارد. بدون تردید موفقیت شرکت ناشی از عملکرد برند می‌باشد بنابراین پایش و ارزیابی عملکرد از اهمیت بسیار زیادی در بازاریابی برخوردار است. خروجی و بازتاب عملکرد محصولات و خدمات ارایه شده توسط سازمان وجود دارد، اصطلاحاً عملکرد برند نامیده می‌شود. برای سنجش و اندازه‌گیری توان نام و نشان تجاری سازمان در دستیابی به اهداف مختلفی که در بازار ترسیم کرده است باید مقیاس دقیق و کاملی در دسترس باشد.

تعریف عملیاتی عملکرد برند: برای سنجش متغیر عملکرد نام تجاری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این مقیاس توسط Punjaisri و همکاران (۲۰۰۹) براساس مطالعه اوریلی و چتمن تهیه شده است. این مقیاس شامل ۵ سوال دارد که براساس طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است. پونجایسری آلفای کرونباخ آن را ۹۱۲/۰ گزارش کرده است. برای سنجش روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده است. بارعاملی تمامی کویه‌ها بزرگتر از ۰/۶ بدست آمده است و مقدار AVE روایی همکرا نیز ۰/۶۱۲ بدست آمده است که از ۰/۵ بزرگتر است. چیونگ و همکاران (۲۰۱۴) نیز از همین پرسشنامه برای مطالعه خود از دیدگاه مشتریان استفاده کرده‌اند. در مطالعه آنها پایایی و روایی با محاسبه آلفای کرونباخ (۰/۸۵۶) و تحلیل عاملی تایید شد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله