پرسشنامه مدیریت اسلامی

دانلود پرسشنامه مدیریت اسلامی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت اسلامی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

هدف: ارزیابی شایستگی‌های مدیریت از دیدگاه اسلام

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ارزشی، مکتبی و تخصصی

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی مدیریت اسلامی

برای مدیریت تعریف های بسیاری ارائه شده است، ولی تعریف مدیریت اسلامی با توجه به آنچه از متون اسلامی استفاده می شود عبارت است از: “هنر و علم به کارگیری صحیح امکانات در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، به نحوی که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد.

مدیریت اسلامی را چنین تعریف کرده‌اند: «مدیریتی که زمینه رشد انسان به سوی خدا را فراهم نماید و مطابق کتاب و سنت و سیره و روش پیامبر و امامان معصوم  و علوم و فنون و تجارب بشری، برای رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند یک محور و مدار و قطب عمل کند را مدیریت اسلامی گویند».

«والی مسلمین، همانند ستون وسط خیمه است که اولاً، تمام بار سقف بر روی آن استوار است و ثانیاً، مانند نقطه مرکزی دایره شعاعش نسبت به همه‌ی جوانب یکسان است، به‌طوری که هر کس در هر زمان و از هر طرف که اراده کند به آن دست‌رسی دارد». مدیریت وسیله‌ای برای رسیدن به امیال شخصی نیست. مدیریت اسلامی نباید مسند مدیریت را وسیله افتخار و نردبان نخوت و در جهت امیال شخصی و نفسانی خود قرار دهد؛ زیرا اسلام چنین مدیرانی را مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهد. مدیریت امانت است نه طعمه. مدیر باید مدیریت را امانتی در دست خود بداند و به شدت از آن مراقبت نماید.

مدیریت تکلیف است نه حق، در نظام اسلامی، واگذاری و قبول مدیریت‌ها و منصب‌های اجتماعی، یک تکلیف است نه حق؛ یعنی مدیرانِ پرورش‌یافته در مکتب آسمانی اسلام، خدمت در منصب مدیریت را انجام تکلیف شرعی می‌دانند و معتقدند که مدیریت وظیفه است نه وسیله سودجویی.مدیریت خدمت است نه حکومت، در بینش اسلامی، مدیر اسلامی هرگز مدیریت را برای حاکمیت خویش نمی‌خواهد؛ زیرا در چنین صورتی او حاکم است نه خادم. بنابراین پرسشنامه مدیریت اسلامی را جدی بگیرید.