دانلود نرم‌افزار سناریو ویزارد

نرم‌افزار سناریو ویزارد (Scenario Wizard) یک برنامه کاربردی است که با روش تحلیل اثر متقابل به ارزیابی سناریوهای محتمل در آینده می‌پردازد. این نرم‌افزار ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ و تحلیل دیدگاه خبرگان استفاده می‌شود. همچنین در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻴﺎن‌رﺷﺘﻪ‌ای دارﻧﺪ نیز بکار گرفته می‌شود.

از این نرم‌افزار می‌توان برای تحلیل دیدگاه ﺧﺒﺮﮔﺎن و داده‌ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ استفاده کرد. شاید پرکاربردترین مورد استفاده سناریو ویزارد در پژوهش آینده پژوهی و پروژه‌ﻫﺎی آﻳﻨﺪه‌ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺗﺮﻳسﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ  ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ (CIB) اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮ دﻳﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﻴﺶ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧد.

دانلود نرم‌افزار سناریو ویزارد

کاربردهای نرم‌افزار سناریو ویزارد

ﻧﺮم‌اﻓﺰار سناریوویزارد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:

  • اﻳﺠﺎد ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺻﻴﻔﮕﺮﻫﺎ (ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ) و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ (ﺣﺎﻟﺖ) آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ.
  • ورود دادهﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و دادهﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
  • ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاﺑﻬﺎ (ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر، وزﻧﻬﺎ و …)
  • اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز (آﻣﺎرﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺬار) و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ

برای نصب این نرم‌افزار به NET Framework 3.5 نیاز است. اگر این فریم‌ورک روی سیستم شما موجود باشد، برای نصب سناریو ویزارد هیچ مشکلی نخواهید داشت. این نرم‌افزار بسیار کم حجم و محیط کاربردی آن ساده است.

4.3 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله