نمونه فصل اول پایان‌نامه مدیریت

فصل اول پایان‌نامه مدیریت به کلیات پژوهش شامل بیان مساله، ضرورت و اهمیت، هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌ها، قلمرو پژوهش و تعریف مفهومی و عملیاتی است. یک نمونه فصل اول پایان‌نامه مدیریت براساس استانداردهای نظام آموزش عالی کشور برای دانلود ارائه شده است. برای رساله دکتری مدیریت نیز از همین قالب استفاده می‌شود.

فصل اول پایان‌نامه مدیریت (کلیات پژوهش)

در فصل نخست ابتدا یک مقدمه کوتاه نوشته می‌شود. پس از آن مساله پژوهشی بیان می‌شود و ضرورت و اهمیت آن مشخص می‌گردد. در ادامه هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌ها طرح می‌گردد و در صورت لزوم مدل مفهومی پژوهش ارائه می‌شود. سپس قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی مشخص می‌شود. در پایان نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی ارائه می‌شود.

۱-۱- مقدمه فصل اول پایان‌نامه مدیریت

مقدمه بهتر است از زبان نویسنده پایان‌نامه باشد. پیشنهاد می‌شود در قسمت مقدمه در یک پاراگراف به موضوع تحقیق بپردازید و ذهن خواننده را آماده بیان مساله کنید.

در پاراگراف دوم شرح دهید در این فصل چه خواهد گذشت. مثلا:

در راستای این هدف در فصل حاضر، ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته خواهد شد. سپس ضرورت و اهمیت پژوهش بیان می‌شود. در ادامه اهداف پژوهش ارائه خواهد شد و براساس اهداف، فرضیه‌های پژوهش تنظیم می‌گردد. سپس قلمرو موضوع، مکانی و زمانی پژوهش مشخص می‌شود. در انتها نیز تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش ارائه خواهد شد.

۲-۱- بیان مساله

در بخش بیان مساله همانطور که پیداست در اینجا باید بگویید مساله تحقیق شما چیست؟ ابتدا در یک صفحه شامل سه پاراگراف با استناد به مقاله‌های سال جاری لاتین و فارسی مساله را مفهوم سازی کنید.

در صفحه دوم مساله را در سازمان مورد بررسی تشریح کنید. در این مرحله توان پژوهشی شما مشخص می‌شود. باید دقیق شرح دهید سازمان مورد مطالعه دقیقا با چه مشکلی مواجه است و شما چه کاری می‌خواهید انجام دهید.

معمولاً بیان مساله با بیان سوالی عنوان تحقیق به پایان می‌رسد.

در بیان مساله اصلا نیازی به معرفی تکنیک و روش تحقیق نیست.

بیان مساله را با واژه «امروزه» یا در «عصر حاضر» شروع نکنید.

۳-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش

سعی کنید با استناد به منابع مختلف ثابت کنید این موضوع دارای اهمیت است. آموزش اهمیت و ضرورت پژوهش را مطالعه کنید.

۴-۱- اهداف پژوهش

هدف اصلی

همان عنوان را وارد کنید

اهداف فرعی

رابطه میان متغیرهای فرعی عنوان را بنویسید. کوشش کنید بیش از ۷ مورد ذکر نکنید.

۵-۱- فرضیه‌ها یا پرسش‌های پژوهش

دقیقا براساس هر هدف یک فرضیه بنویسید.

اگر پژوهش از نوع اکتشافی است پرسش مطرح کنید.

کاربرد همزمان سوال و فرضیه غلط است. آموزش تفاوت سوال و فرضیه تحقیق را مطالعه کنید.

۶-۱- مدل مفهومی پژوهش

اگر پژوهش از نوع اکتشافی است نیازی به ارائه مدل مفهومی پژوهش نیست زیرا باید در پایان کار به مدل برسید.

اگر فرضیه دارید با توجه به فرضیه‌های پژوهش الگوی روابط متغیرها به صورت مدل مفهومی ترسیم کنید. متغیرهای مستقل و وابسته و میانجی یا تعدیلگر را مشخص کنید.

برای درک بهتر مقاله چارچوب تظری پژوهش را مطالعه کنید.

۷-۱- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

الف: قلمرو موضوعی: در چه زمینه‌ای کار کرده اید.

ب: قلمرو مکانی پژوهش: نام سازمان مورد مطالعه را بنویسید

ج: قلمرو زمانی پژوهش: زمان شروع و خاتمه کار را بنویسید

۸-۱- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

تعریف مفهومی: تعریف را ارائه دهید (منبع را بنویسید)

تعریف عملیاتی: گویه‌های مربوط به سنجش این متغیر در پرسشنامه را بنویسید.

آموزش تعریف مفهومی و عملیاتی را مطالعه کنید.

خلاصه فصل اول پایان‌نامه

سعی کنید یک جمع بندی مختصر و مفید از کل کار را در قالب یک پاراگراف بنویسید.

برای دانلود قالب نگارش فصل اول پایان‌نامه مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود قالب نگارش فصل اول پایان‌نامه مدیریت

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله