مهدیه نگارستانی

مهدیه نگارستانی

نام و نام خانوادگی: مهدیه نگارستانی

مسئولیت: مشاور و تحلیل گر آماری در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

آدرس پست الکترونیک: Mnegarestani82[at]gmail[dot]com

پیشینه آموزشی

کارشناسی : کارشناسی فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد

کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

توانمندی‌ها و مهارت‌ها

مهارت مهندسی ارزش (Value Engineering)

مهارت فنی حرفه‌ای حسابداری

مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی با نرم‌افزار Amos

مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی با نرم‌افزار Lisrel

مدل سازی حداقل مجذورات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS

آمار کاربردی و تحلیل استنباطی با نرم‌افزار SPSS

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله