پرسشنامه کیفیت زندگی شهری

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی شهری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۵۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مسکن، سرزندگی و هویت محلی، مشارکت اجتماعی، آموزش، امنیت، محیط زیست، حمل‌ونقل، اقتصاد و خدمات و امکانات

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری به معنای رضایت کلی شهروندان از فضا، امکانات و خدمات شهر است که هم جنبه عینی و هم جنبه ذهنی دارد. با توسعه برنامه‌ریزی شهری، میزان رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای برنامه‌ریزی شده از اهداف اولیه و اصلی شهرها به شمارمی رود. در این راستا پژوهشگران معتقدند برنامه‌ریزی همسو با بهبود کیفیت زندگی می‌تواند زمینه‌های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به همراه داشته باشد.

یکی از مهمترین اهداف مطرح کردن مفهوم «کیفیت زندگی شهری» اصلاح و تکامل توسعه از توسعه صرف کمی به توسعه پایدار شهری بوده است. در واقع کیفیت زندگی شهری یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار و یکی از مؤلفه‌های اساسی برای شکوفایی و ارتقای وضعیت زندگی است. درنتیجه باید آن را محور توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست.

ابعاد کیفیت زندگی شهری

ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی شهری

تعریف عملیاتی: برای سنجش کیفیت زندگی شهری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۹ سازه اصلی و ۵۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله