پرسشنامه دانش کارآفرینی

دانلود پرسشنامه دانش کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: قابل اعتماد بودن؛ زیرساخت‌ها؛ محیط و پشتیبانی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دانش کارآفرینی

تعریف مفهومی: دانش کارآفرینی توانایی تشخیص یا ایجاد فرصت و اقدام برای دستیابی به هدف‌ها براساس دانش نوآورانه است. دانش کارآفرینی به عنوان مفاهیم، مهارت‌ها و ذهنیت موردنیاز مالک کسب‌وکار تعریف می‌شود. این دانش شامل چند زمینه بین‌رشته‌ای، مهارت‌ها و عوامل فنی است. همچنین می‌توان چنین دانشی را در بستر نگرشی کارآفرینانه آموزش و گسترش داد و پیوسته بهبود بخشید.

دانش عاملی است که کارآفرینان می‌توانند به وساطه آن خود را از رقبا متمایز کنند. بوسیله این دانش است که می‌توان محیط کسب‌وکار را به‌خوبی سازماندهی کرد و به هدف‌ها دست یافت. کارآفرینانی که از دانش بیشتری برخوردار هستند به اثربخشی خود اطمینان بیشتری دارند. این افراد سریع‌تر می‌توانند تغییرات بازار را یاد بگیرند و به آنها توجه کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش دانش کارآفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۴۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله