پرسشنامه اکوسیستم دیجیتال منابع انسانی

دانلود پرسشنامه اکوسیستم دیجیتال منابع انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: محیط کار دیجیتال، بازتعریف اکوسیستم منابع انسانی و تشکیل خزانه استعداد

پیوست: پرسشنامه منابع انسانی دیجیتال و معماری دیجیتال شامل ۵۹ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اکوسیستم دیجیتال منابع انسانی

تعریف مفهومی: اکوسیستم دیجیتال منابع انسانی شامل گروهی از افراد که پیرامون مسائل مربوط به محیط کاری خود و از طریق بستر دیجیتال با یکدیگر در ارتباط هستند. باز تعریف اکوسیستم جدید منابع انسانی یکی از الزامات تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی است. با بروز پدیده هایی همچون ظهور اقتصاد، گیگ لزوم توجه به اقتصاد دیجیتالی و ضرورت همراستایی با وب ،۴۰۰ مشخص شده است که در نحوه انجام فعالیت در بخش‌های مختلف یک سازمان نیاز است تا تغییراتی صورت پذیرد. بخش منابع انسانی نیز از این موضوع تبعیت کرده و برای اینکه بتواند مسیر جدید خود را طی کند نیاز دارد تا برخی مفاهیم اساسی را در فرایندهای کاری خود ایجاد کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش منابع انسانی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی (محیط کار دیجیتال، بازتعریف اکوسیستم منابع انسانی و تشکیل خزانه استعداد ) و ۱۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله