پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

دانلود پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با شیوه تفسیر و نمره‌گذاری

  • پرسشنامه تاب‌آوری مک‌مانوس: ۳ عامل و ۶۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه
  • پرسشنامه تاب‌آوری کانر-دیویدسون: تک بعدی با ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه
  • فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

خرید همزمان همه مقیاس‌های تاب‌آوری سازمانی

تعریف مفهومی پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

تاب آوری سازمانی در سلامت و موفقیت سازمانی و همین طور در شکست‌های سازمانی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. لذا برای تمامی مدیران توسعه تاب آوری دارای جایگاه ویژه و متضمن پایداری و موفقیت است. تاب آوری در برابر بحران‌ها (Disaster Resilience) یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی در مدیریت بحران در سال‌های اخیر بوده است. این مفهوم  به طرز گسترده‌ای در مورد جوامع تاب آور بکار گرفته شده است. پژوهشگران تلاش کرده اند تا ویژگی‌های جوامع تاب آور را شناسایی و راهبردهای ایجاد این جوامع را معرفی نمایند.

مقیاس تاب‌آوری مک‌مانوس

همه سازمان‌ها باید یکی از اهداف مهم و استراتژیک شان را تاب آوری در برابر بحرانها در نظر بگیرند و میزان دستیابی به این هدف مهم را مرتبا اندازه‌گیری کنند. مدلهای زیادی برای اندازه‌گیری تاب آوری سازمانی ارایه شده اند. از نطر این مدل تاب آوری سازمانی دارای شاخصهایی می‌باشند که در سه محور اصلی عبارتند از:

شاخص‌هایی که میزان موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی (situational awareness) سازمان را اندازه می‌گیرند.

شاخـص‌هایی که آسیب پذیری‌های کلیدی (key stone vulnerabilities) سازمان را اندازه‌گیری می‌کنند.

شاخص‌هایی که ظرفیت تطابق پذیری (adaptive capacity) سازمان را اندازه‌گیری می‌کنند.

مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب‌ آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) برای بررسی تاب‌آوری افراد مناسب است. بررسی ویژگی‌های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه‌های بالینی و غیربالینی بوده و می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید.

درباره فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری

هاشمی و همکاران (۱۳۹۷) مطالعه‌ای با عنوان ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب ‌آوری انجام داده‌اند. این پژوهـش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبیرستانی ایران صورت گرفت. شرکت‌کنندگان شامل ۴۶۳ دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستانی ساکن بابلسر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری را تکمیل نمودند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌ا‌فزار SPSS و AMOS تحلیل گردیدند. برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی، بیانگر وجود سه مؤلفه مدیریت خود، معناداری زندگی و اعتماد به نفس بود.

برای بررسی پایایی مقیاس از روش‌های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. پایایی مقیاس و خرده‌مقیاس‌ها توسط دو روش آلفای کرونباخ در دامنه ۰/۱۵ تا ۰/۸۷ و بازآزمایی در دامنه ۰/۱۵ تا ۰/۸۱، مورد تأئید قرار گرفت. در مجموع، نتایج نشان دادکه مقیاس استفاده شده دارای برازش خوبی بوده و میتوان از آن در پژوهش‌های مرتبط با جامعه دانش‌آموزی ایران استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله