پرسشنامه مرشدیت سازمان

دانلود قایل ورد پرسشنامه مرشدیت سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : استاندارد و معتبر

ابعاد پرسشنامه شماره ۱ : رفتار همنوایانه، رفتار کمال‌گرایانه، رفتار خودمدیرانه، رفتار نقش مدارانه و رفتار اثرگذارانه

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد پرسشنامه شماره ۲: تسلط برنقش، حمایت عاطفی، دسترسی، الگوسازی، هدف‌گذاری و انتقال چراغ

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

درباره پرسشنامه مرشدیت سازمان

احمدی‌فرد و همکاران در مطالعه خود از روش تحقیق کیفی برای شناسایی ابعاد و مولفه‌های مرشدیت سازمانی استفاده کرده‌اند. برای این منظور از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز مصاحبه نیم‌ساخت‌یافته بوده است. دو سوال در این مصاحبه مطرح شد: به نظر شما مدیر در جایگاه مرشد چه ویژگی‌های را دارا می‌باشد؟ مدیران تحت چه شرایطی می‌توانند در جایگاه مرشد قرار گیرند؟ با ضبط مصاحبه‌ها و تحلیل آنها در نهایت شش بعد اصلی شناسایی شد.

  • رفتار همنوایانه
  • رفتار کمال‌گرایانه
  • رفتار خودمدیرانه
  • رفتار نقش مدارانه
  • رفتار اثرگذارانه

برای اطمینان از روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده گردید. پایایی نیز با محاسبه ضریب هولستی (توافق دو کدگذار) بررسی گردید. ضریب هولستی ۰/۷۲ بدست آمد که از مقدار ۰/۶ بیشتر است بنابراین مقیاس حاصل از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

پرسشنامه مرشدیت سازمان شماره دو نیز در پژوهشی فارسی بومی‌سازی شده است. در این مطالعه ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است. طیف لیکرت پنج درجه به صورت کاملا موافق (۵)، موافق (۴)، ممتنع (۳)، مخالف (۲) و کاملاً مخالف (۱) تنظیم شده است. پرسشنامه اولیه شامل ۴۱ سوال بود که ۱۴ سوال آن به علت بارعاملی ضعیف در تحلیل عاملی حذف شد. ۲۷ سوال باقی ماند که ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۸۶/۰ بدست آمده است. برای آزمون روایی سوالات هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله