پرسشنامه وجدان کاری

دانلود پرسشنامه وجدان کاری دارای روایی و پایایی به همراه منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شرح و تفسیر: دارد منبع: استاندارد (کاستا و مک‌کرای)

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد:قابلیت اتکا و موفقیت مداری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه وجدان کاری

وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه‌هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد. به گونه‌ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری نخواهد داشت.

پرسشنامه وجدان کاری ترکیب دو واژه «وجدان» و «کاری» است. در اصطلاح مدیریت می‌توان آن را «احساس تعهد نهادینه جهت رعایت الزامات مرتبط با کار مورد توافق قرار گرفته‌است» تعریف‌نمود. وجدان، نیرویی ناشناخته در درون انسان، اما محسوس است. مکتب‌های گوناگون بشری و الهی در تعریف، شناسایی و کاربرد آن، سخن‌ها گفته و کتاب‌ها نوشته اند. جملگی افراد بر وجود، صداقت و کارآیی آن اتفاق نظر دارند و در تمجید از وجدان بسیار سخن گفته‌اند.

جامعهٔ انسانی به تقویت وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار نیازمند است. چرا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری می‌دهد. البته تعاریف دیگری نیز از وجدان کاری موجود است که عبارت‌اند از: استعدادی که به تشخیص نیک و بد پرداخته و برای امور ارزش قائل است، نیک و بد را با هم متفاوت دانسته و برای ما نوعی الزام عملی ایجاد می‌کند.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مککرا می‌باشد. ۸ سؤال از این پرسشنامه (سوالهای ۸-۱) مربوط به زیر مقیاس قابلیت اتکا  است. برای مثال من فرد بسیار شایسته و کارآیی می‌باشم. ۸ سؤال دیگر (سوال‌های ۱۶-۹)، زیرمقیاس موفقیت مداری.را می‌سنجد. برای مثال من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می‌کنم (کاستا و مک کرای، ۱۹۹۲).

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله