پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی)

دانلود پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی) شامل پرسشنامه آیزنک، نئو و بیگ فایو دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی آیزنک (EPQ)

ابعاد: درون گرایی و برون گرایی، روان رنجوری، روان گسسته‌گرایی و دروغ‌پردازی

تعداد سوالات : ۹۰ گویه به صورت بلی و خیر

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو (NEO)

ابعاد: روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، توافق‌پذیری، وجدان یا مسئولیت‌پذیری

تعداد سوالات: این پرسشنامه شامل دو نسخه ۲۴۰ سوالی و ۵۸ سوالی می‌باشد.

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (Big5)

ابعاد: روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، سازگاری، وظیفه شناسی

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی باس

ابعاد: شخصیت منصف، جسور یا قاطع، تساوری‌گرا، درون‌گرا

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

معرفی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی آیزنک

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPQ:  Eysenck Personality Questionnaire) دارای ۹۰ گویه است. یکی از انواع پرسش‌نامه‌های شخصیت، پرسش‌نامه شخصیت آیزنک است که توسط آیزنگ و سی بیل در سال ۱۹۶۵-۱۹۷۶ تدوین شده است. این پرسش‌نامه یک پرسش‌نامه خودارزیابی شخصیتی­ است که سه‌ بعد بنیادی شخصیت را اندازه‌گیری می‌کند. آیزنک، این ابعاد را با روش تحلیل عاملی کشف کرد.

شخصیت Personality را می‌توان آن الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند. به عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً با ثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پر حرف، درونگرا و برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.

شخصیت یعنی مجموعه دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف. شخصیت شامل رفتارها، سبک فکر‌ها، شیوه‌ی حرف زدن، درک محیط و تعامل‌های بین فردی است که پیوسته [بر اساس یک الگوی قابل تشخیص] در یک فرد مشاهده می‌شود. اسکینر بزرگ میفرماید شخصیت یک مفهوم غیرضروری است و اصلاً به تعریف چنین واژه‌ای نیاز نبوده و نیست.

معرفی پرسشنامه شخصیت نئو

پال کاستا جونیور و رابرت مک‌کری در دهه ۸۰ میلادی آزمونی با نام NEO-I که سه عامل اصلی شخصیت را می‌سنجید:

  • گشودگی یا پذیرش تجارب جدید Openness
  • برونگرایی Extraversion
  • روان‌نژندی یا نوروتیک بودن Neuroticism

بنابراین NEO-I مخفف Neuroticism, Extraversion, Openness Inventory است.

در ۱۹۸۵ میلادی مقیاس NEO Personality Inventory با اضافه کردن دو عامل دیگر شخصیت ارائه شد:

  • وجدان یا مسئولیت‌پذیری Conscientiousness
  • سازگاری یا موافق بودن Agreeableness

ویرایش نهایی این تست در ۱۹۹۰ منتشر شد که امروزه Revised NEO Personality Inventory یا NEO PI-R نامیده می‌شود. انبوه تحقیقات بعدی در مجموع نشانگر آن بود که این پنج عامل به اندازه کافی گسترده و کارا بود.

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت Big5

بنابر آنچه گفته شد تست نئو مقیاسی برای ارزیابی ۵ عامل اصلی شخصیت است. چون تست نئو تعداد سوالات بسیار زیادی دارد یک پرسشنامه فرم کوتاه شخصیت شامل ۱۵ گویه براساس ۵ عاملی اصلی شخصیت نیز طراحی شده است.

ابعاد پرسشنامه پنج عامل شخصیت

ابعاد پرسشنامه پنج عامل شخصیت

پذیرش تجربه‌های جدید Openness to experience شامل صفاتی مانند کنجکاو بودن، علاقه‌مندی به هنر، ماجراجو بودن، دنبال ایده‌های جدید بودن است. تنوع‌طلبی، خلاقیت، تصویرپردازی و فرار از تکرار از ویژگی‌های این این صفت است.

برون‌گرایی Extroversion در تمایل به بیرون رفتن، پرحرفی، و رفتار پر انرژی نمایان می‌شود، در حالی که درون‌گرایی بیشتر در رفتار انفرادی و خویشتن‌داری آشکار می‌گردد. برون‌گرایی و درون گرایی نیز با مطالعات یونگ به شهرت رسید.

روان‌رنجوری Neuroticism را ضعف انرژی روانی گویند. ناتوانی در تحقق بخشیدن به رفتارهایی که در دنیای بیرون اثر می‌گذارند. انسان روان‌رنجور، زمان خود را به انجام دادن رفتارهایی کم‌ارزش محدود می‌کند، به ویژه رفتارهایی که درونی شده‌اند.

سازگاری و موافق بودن Agreeableness شامل صفاتی مانند اعتماد کردن به دیگران، صمیمی بودن، همکاری و تعامل، رفتار دوستانه و به سادگی کوتاه آمدن در بحث‌ها و گفتگوها است.

وجدان و مسئولیت‌پذیری Conscientiousness شامل صفاتی مانند هدف‌گذاری، وظیفه‌شناسی، داشتن نظم شخصی، منظم بودن، کارایی بالا و جستجوی موفقیت است.

معرفی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی باس

پرسشنامه شناخت شخصیت توسط باس، والنزی و الدریج ساخته شد. این مقیاس شامل ۲۷ گویه و ۴ خرده مقیاس شخصیت منصف (۱۱ سوال)، شخصیت جسور یا قاطع (۵ سوال)، شخصیت تساوی گرا (۶ سوال) و شخصیت درون نگر (۵ سوال) است. این ابعاد برای سنجش شخصیت و بینش افراد بکار می رود.

در پژوهش فرجی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور تعیین روایی یا اعتبار علمی پرسش نامه از روش اعتبار محتوی استفاده شد. برای این منظور، نسخه اصلی پرسش نامه مزبور توسط دو مترجم زبان انگلیسی به زبان مادری فارسی بطور جداگانه برگردانده شد. سپس دو مترجم دیگر نسخه فارسی تهیه شده را از نظر کیفیت ترجمه شامل وضوح، کاربرد زبان مشترک و معادل سازی مفهومی مورد ارزیابی قرار دادند.

در گام بعد، نسخه فارسی توسط مترجم دیگری به زبان انگلیسی برگردانده شد. در نهایت ترجمه‌ها با یکدیگر مقایسه شدند. پرسش نامه در اختیار تعداد ۱۲ نفر از متخصصان و صاحب نظران علوم روان شناسی، رفتاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی قرار گرفت. پس از گردآوری پیشنهادات، بکارگیری آن جهت شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران مناسب تشخیص داده شد. در بررسی اعتبار علمی پرسش نامه، با استفاده از ابزار CVI یا Index Validity Content، این شاخص برابر ۰.۸۳ بدست آمد که حاکی از اعتماد و اعتبار علمی پرسش نامه مزبور بود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله