پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی

دانلود پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

نمونه فارسی: دارد

تعداد سوالات: ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اکتشاف مبتنی بر محصول، بهره‌برداری و اکتشاف مبتنی بر بازار

تعریف مفهومی پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی

پرسشنامه دوسوتوانی بازاریابی توسط نیکولاس زاخاری طراحی گردیده است. این پرسشنامه به زبان فارسی نیز ترجمه و بومی سازی شده است. همچنین شامل سه بعد اکتشاف مبتنی بر محصول، بهره‌برداری و اکتشاف مبتنی بر بازار است.

برای سنجش روایی از روش مدل اندازه‌گیری با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. میزان روایی همگرا (AVE) برای تمامی سازه‌ها مطلوب و بالای ۰/۵ برآورد شده است. پایایی ترکیبی تمامی سازه‌ها نیز بالای ۰/۷ بدست آمده است. در نهایت مقدار آلفای کرونباخ نیز برای هر سازه جدا و برای کل پرسشنامه نیز برآورد شده است.

نیازی برای اکتشاف است. به عبارت دیگر در حین اجرای راهبردهای نوآوری، سازمان به توانایی لازم برای دستیابی به بهره‌برداری و اکتشاف همزمان و رفع تضادهای خود نیاز دارد. این منجر به دستیابی به عملکرد بهتر در توسعه محصول جدید یا خدمات جدید مورد نیاز می‌شود. در نهایت نیز چنین توانمندی به کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد بازاریابی منتهی می‌شود.

در تعریفی دیگر دوسوتوانی سازمانی عبارت است از بهره‌برداری از منابع فعلی و کشف ظرفیت‌های جدید. آشتی بین فرایندهای متمرکز بر بهره‌برداری شرکت از منابع خود برای ارتقای موقیعت رقابتی و اکتشافی که در آینده بر فرصت‌های جدید متمرکز است. دوسوتوانی به استفاده از قابلیت‌های اساسی لازم برای ثبات سازمان وانعطاف‌پذیری بازاریابی برای تهیه محصولات مجزا اشاره دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش دوسوتوانی بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله