پرسشنامه اکتشاف و بهره‌برداری بازار

دانلود پرسشنامه اکتشاف و بهره‌برداری بازار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

ابعاد: اکتشاف بازار، بهره‌برداری از بازار

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اکتشاف و بهره‌برداری بازار

تعریف مفهومی: اکتشاف و بهره‌برداری بازار به معنای شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی در راستای هدف‌های کسب‌وکار می‌باشد. اکتشاف (Exploration) و بهره‌برداری (Exploitation) دو مقوله بااهمیت در مدیریت بازاریابی هستند. از اکتشاف بازار با عنوان تحقیقات بازاریابی نیز یاد می‌شود و به معنای کوشش‌های سازمان در جهت شناسایی بازار و یافتن فرصت‌هایی برای موفقیت و بهبود عملکرد سازمان یاد می‌شود.

ﻣﻮﺿﻮع اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری بازار از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺎﺳﺎً دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻘﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. از ﻧﻈﺮ راث کارکرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎدﻻت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

تعریف عملیاتی:

برای سنجش اکتشاف و بهره‌برداری بازار از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی بهره‌برداری (سوالات ۱ تا ۹) و اکتشاف (۱۰ تا ۱۸) و ۱۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله