پرسشنامه بازاریابی تجربی

دانلود پرسشنامه بازاریابی تجربی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: تجربه حسی، ادراکی، شناختی، عملکردی و همبستگی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی تجربی

تعریف مفهومی: بازاریابی تجربی (Experiential Marketing) نوعی استراتژی بازاریابی است که در آن با ایجاد تجربیات واقعی زندگی، مشتریان را جذب و علاقمند می‌کنند. تاکید این نوع بازاریابی روی این مسئله است که مشتری بتواند برند را تجربه کند و از این تجربه خاطره خوش و ماندگاری در ذهنش ثبت شود. خاطره‌ای که حتی مدت‌ها بعد نیز بتواند آن را به یاد بیاورد. بازاریابی تجربی رویکردی استراتژیک است که با ایجاد تجربه‌ای ماندگار از برند نزد مشتریان منجر به یک ارتباط ژرف و ناگسستنی می‌شود. به دیگر سخن این روش نه تنها مشتریان را قادر می‌سازد تا محصول یا خدمت را خریداری کنند بلکه باعث می‌شود به معنای واقعی آن را تجربه کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی تجربی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. بنابراین از پرسشنامه بازاریابی تجربی را برای انجام پژوهش‌های کاربردی خود دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله