پرسشنامه بازاریابی عصبی

دانلود پرسشنامه بازاریابی عصبی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

نمونه فارسی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «علاقه و مشارکت»،‌«دانش و آگاهی» و «اخلاق»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی عصبی

پرسشنامه بازاریابی عصبی توسط ایزر و همکاران (۲۰۱۱) طراحی شد و در فارسی نیز بومی‌سازی شده است. این پرسشنامه از سه بعد «علاقه و مشارکت»،‌«دانش و آگاهی» و «اخلاق» تشکیل شده است.

روایی و پایایی: ایزر و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۱۴ گویه بود که دو گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۹۱۳/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شده است. همچنین داوری و همکاران (۱۳۹۹) نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۹/۰ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: نورومارکتینگ Neuromarketing یک ارتباطات بازاریابی و تجاری است که از روان‌شناسی عصبی در تحقیقات بازاریابی، مطالعه محرک‌های مشتری و پاسخ‌های شناختی و عاطفی مشتریان استفاده می‌کند. بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) کاربرد علوم اعصاب در بازاریابی با هدف شناسایی درست رفتار مشتری و اثربخشی فعالیت‌های بازارمحور شرکت است. در این شیوه با استفاده از ابزارهای فناوری به صورت مستقیم فعالیت‌های مغزی مشتریان مورد کاوش قرار می‌گیرد. از نتایج این بررسی برای سنجش پاسخ مشتریان به محصولات، بسته‌بندی، تبلیغات یا دیگر زمینه‌های بازاریابی استفاده می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله