پرسشنامه جنون خرید

دانلود پرسشنامه جنون خرید دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل فردی، خانوادگی، محیطی و رفتار جنون خرید

هدف: بررسی جنون خرید و بررسی میزان خریدهای افراطی در مشتریان

تعریف مفهومی پرسشنامه جنون خرید

جنون خرید در واقع رفتار وسواسی وسواس گونه می‌باشد که اکثرا از طریق محرک هایی نظیر میزان تنش و اضطراب آغاز می‌شود. جنون خرید به عنوان خرید مزمن و تکراری تعریف شده که یک واکنش اولیه به احساسات منفی می‌باشد که رضایتی کوتاه‌مدت و آنی به همراه می‌آورد، اما در نهایت به آن فرد و یا دیگران آسیب می‌رساند. منظور از جنون خرید یک رفتار خرید مکرر، یکنواخت و همیشگی می‌باشد که به یک پاسخ یا واکنش اولیه به وقایع یا احساسات منفی تبدیل شده است.

یکی از موضوعات مورد علاقi پژوهشگران مطالعه شاخه‌ای از رفتار مصرف‌کننده است که به جنون خرید شهرت یافته است. این نوع از خرید بر انتخاب کالاهای اغلب بی فایده و کالاهای غیر ضروری استوار است. رفتار جنون خرید بطور کلی یک تمایل غیر قابل کنترل برای خرید‌های مکرر و غیر ضروری است و به سختی می‌توان را متوقف کرد به طوری که این امر به پیامد‌های مضر منجر می‌شود. جنون خریدمیل مقاومت ناپذیر و پرقدرت به خرید کالا و لوازم است که مصرف‌کننده نگرشی شبیه معتادان به مواد مخدر نسبت به خرید را در خود ایجاد کرده اند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی عصبی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله