پرسشنامه ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه ساختمان سبز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

دانلود پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز و عوامل موثر بر آن

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کاهش هزینه، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش خطر، مدیریت ریسک و استقرار و پایش

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه خبره ساختمان سبز

پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی شامل ۵ معیار و ۱۷ زیرمعیار

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز (LEED)

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : سایت پایدار، کارایی آب، انرژی و جو، مصالح و منابع، کیفیت هوای داخل ساختمان، نوآوری در طراحی و اولویت‌های منطقه‌ای

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشـنامه مقایسه زوجی رتبه‌بندی ساختمان سبز (LEED)

ابعاد : اقتصادی، مدیریتی، کیفیت محیط داخلی، مصالح و منابع و ضایعات، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب و سایت پایدار

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ساختمان سبز

ساختمان سبز سازه‌ای است که در طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری آن، تاثیرات منفی بر روی آب و هوا و محیط زیست را کاهش داده یا به کلی از بین برده و حتی می تواند تاثیرات مثبتی نیز داشته باشد. ساختمان های سبز از منابع طبیعی با ارزش حفاظت کرده و کیفیت زندگی را بهبود می بخشند. یک ساختمان باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتوان آن را ساختمان سبز نامید. این ویژگی ها شامل موارد زیر است:

  • استفاده بهینه از انرژی، آب و سایر منابع
  • استفاده از انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی
  • تولید پایین آلودگی و پسماند و توانایی استفاده مجدد از دورریزها و بازیافت
  • کیفیت خوب شرایط هوای محیط داخل
  • استفاده از مواد غیر سمی و پایدار
  • در نظر داشتن محیط زیست در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری
  • در نظر داشتن کیفیت زندگی افرادی که در ساختمان زندگی می کنند در مراحل طراحی، ساخت و استفاده
  • داشتن طراحی ای که توانایی وفق یافتن با تغییرات محیط زیست را فراهم سازد

هر نوع ساختمانی می تواند یک ساختمان سبز باشد تا زمانی که شرایط لیست شده در بالا را دارا باشد، فرقی نمی کند که ساختمان مسکونی، مدرسه، بیمارستان، اداره و یا هر نوع ساختمان دیگری باشد. برای مدیریت عملکرد ساختمان سبز بایدعواملی را مد نظر قرار داد که پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز برای این منظور طراحی شده است. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز را بنگرید.